Hyresvillkor

Användaren:
När hyresobjektet lämnat Tältspecialisten Swedens lager ansvarar hyrestagaren för varorna.

  • Det är absolut förbjudet att elda eller grilla i tältet. Om det vid kvitering konstateras att t ex grillning förekommit i tältet kan hyrestagaren bli ersättningsskyldig för utbyte av PVC-dukar. Grillukt och fettos går ej att tvätta bort.  
  • Det är förbjudet att använda häftstift, nita eller spika i bord och andra hyresobjekt. Eventuella skador ersättes av hyrestagaren.
  • Vid återlämning av bord, stolar och bänkset skall de vara rena från drycker, matrester, stearin och dylikt. Eventuell rengöring ersättes av hyrestagaren.
  • Återlämnas inte hyresobjektet inom avtalad tid debiteras hyra löpande enligt prislista tills hyresobjekten är returnerade.
  • Vid hantering och användande av hyresobjekt ansvarar ej Tältspecialisten Sweden för eventuella skador som kan uppstå, ej heller för skada vid händelse av typ Force Majeure. Vårt ansvar vid utebliven eller felaktig leverans begränsas till hyresavgiften för berörda hyresobjekt.
  • Har något av hyrda objekt eller transportemballage t ex tältsäckar, lådor, osv, skadats eller förekommit skall detta självmant påpekas direkt vid återlämnande till Tältspecialisten Swedens medarbetare.
  • Det är av hyrestagaren förbjudet att överlåta, uthyra, pantsätta eller på annat sätt avhända sig hyresobjektet.

Vid montering:
Vid vår montering ansvarar kunden för att tillfartsväg och tältplats är tillgängliga på avtalad tid. Ansvarig person skall vara på plats vid såväl montering som nedtagning.

Avbokning:
Eventuell avbokning kan endast ske skriftligen till Tältspecialisten Sweden. Bortsett från nedanstående punkter äger Tältspecialisten Sweden rätt att avkräva kunden full hyreskostnad vid avbokning. Eventuell monterings och transportkostnad borträknas. Vid avbokning senast 30 dagar före första hyresdagen, äger Tältspecialisten Sweden endast rätt att avkräva kunden 50% av hyreskostnaden.